Voorpagina

Algemeen

Samenwerkingsverband Westland

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.  In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en  Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven.  In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur [De Haagse Scholen) vertegenwoordigd..  Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.samenwerkingsverbandwestland.nl .

Telefonische bereikbaarheid

Onze telefooncentrale is defect, we zijn telefonisch niet of niet goed bereikbaar. Vriendelijk verzoek om ons te mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Start locatie Westland

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) heeft formeel laten weten dat er goedkeuring gegeven is voor de nevenvestiging van De Strandwacht in de Naaldwijk (gemeente Westland).

Via menu Algemeen > Locatie Westland houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

De Haagse Scholen

Het bestuur van onze school heet "De Haagse Scholen" (DHS).

De visie van DHS is vastgelegd in 9 speerpunten:

visieDHS
(klik op de afbeelding voor een vergroting)


Meer informatie: www.dehaagsescholen.nl 

Website protocol

Doelstelling
De website van de school heeft als doel ieder die daar belangstelling voor heeft te informeren over het reilen en zeilen op PI-school De Strandwacht in Den Haag (hierna aangeduid als "de school").
Met onze website bieden we de leerlingen de mogelijkheid om werkstukjes, tekeningen, boekverslagen e.d. te laten zien aan klasgenoten, familieleden en vrienden, dichtbij en ver weg.

Verantwoording
De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids en de jaarkalender van de school. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de verschillende geledingen van de school.
De berichten, inclusief foto's onder "Uit de groepen" worden direct online geplaatst door de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten.
De eindredactie vindt plaats door de webmaster/ICT-coördinator,  de coördinator Organisatie&Beheer en een vrijwilliger.
Ouders en andere bezoekers die materiaal op de website willen plaatsen, kunnen dit mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , waarna de eindredactie beslist over publicatie.
Via de pagina's "Links" en "Kinderlinks" bieden we iedereen die daarin geïnteresseerd is links naar sites die interessant kunnen zijn voor kinderen en ouders. Voor de inhoud van deze sites is de school niet verantwoordelijk.

Privacy
Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene bij onze school waarborgen.

Alle ouders/verzorgers (hierna aangeduid als "ouders") worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gevraagd schriftelijk toestemming te even voor publicatie op de schoolwebsite van foto's van werk van hun kind, en foto's waarop hun kind aan het werken of spelen is. Ouders kunnen deze instemming ook weer schriftelijk intrekken. 

Bij foto's worden nooit achternamen van de leerlingen vermeld.
Bij publicatie van informatie zal nooit strikt persoonlijke informatie worden opgenomen.

Tot slot
Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op zoek is. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Bovendien wordt de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd.

Disclaimer

Ieder die zich toegang verschaft tot enig deel van de website van PI-school De Strandwacht (www.destrandwacht.nl), wordt geacht van het hiernavolgende kennis te hebben genomen en hiermee in te stemmen.

Onder het begrip "PI-school De Strandwacht" (hierna tevens te noemen school) wordt verstaan de school als instelling, het bevoegd gezag van de school alsook alle bij de school en bij de vervaardiging van haar website betrokken personen.
Onder het begrip gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot enig deel van de website van de school.

De school besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Er kan echter geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen. Het is mogelijk, dat er op zowel de website van de school, als de aan deze website gelinkte sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke materiële of immateriële schade of welke directe of indirecte gevolgen dan ook als gevolg van in haar website of aan haar website gelinkte sites geplaatste gegevens, adviezen en informatie, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van de bovengenoemde gegevens, adviezen en informatie.

De school aanvaardt evenmin aansprakelijkheid welke voortkomt uit technische gebreken.
De school is niet aansprakelijk voor een niet onbelemmerde toegang tot zowel de website van de school als de aan haar site gelinkte websites. De school geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van de school of de aan deze site gelinkte websites. De website kan tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Het downloaden van gegevens en informatie van de website van de school of de aan deze site gelinkte sites geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De school is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op zowel haar website, als aan haar website gelinkte sites of de server die de informatie toegankelijk maakt.

De school spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's, spelletjes en databanken te respecteren. Indien van toepassing berust het auteursrecht en de verantwoordelijkheid van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Gebruiker vrijwaart de school van eventuele claims van derden, waaronder auteursrechthebbenden.

Naar de mening van de school is alle in haar website opgenomen content auteursrechtelijk vrij. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke auteursrechtelijke reden dan ook, dan verzoeken wij u de school onder vermelding van de reden hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De school zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen omtrent de klacht en indien naar haar mening gegrond de desbetreffende content verwijderen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website van de school. De school geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites.

De website van de school is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van de school de gedeeltelijke of volledige inhoud van de website van de school door middel van diskette, USB-stick, CD-rom, DVD, het Internet of welk ander medium en op welke andere manier dan ook te verspreiden.

Samenwerking

De Strandwacht vormt samen met nog zeven andere scholen voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen een samenwerkingsverband (cluster 4) in de regio Den Haag. Dit samenwerkingsverband heet Regionaal Expertisecentrum REC-West. Binnen REC-West is ook de Commissie voor Indicatiestelling (CvI) en de dienst Ambulante Begeleiding ondergebracht. Binnen REC-West werkt De Strandwacht met anderen samen om er voor te zorgen dat alle zorgleerlingen de juiste vorm van onderwijs en zorg krijgen. Dit noemen we Passend Onderwijs.

Stichting De Jutters, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Den Haag, geeft aan veel kinderen van De Strandwacht psychiatrische hulp. Ook verzorgen zij ouderbegeleiding.
Voor de kinderen die naar de dagbehandeling gaan of die zijn opgenomen in de kliniek, verzorgt De Strandwacht het (deeltijd)onderwijs.

Stichting Jeugdformaat, afdeling daghulp voor jonge kinderen biedt kinderen in de leeftijd van anderhalf tot zeven jaar hulp en begeleiding als ze worden bedreigd in hun ontwikkeling en als zij complexe (gedrags)problematiek hebben. Kinderen vanaf vier jaar, die aan onderwijs toe zijn, kunnen naast de behandeling (deeltijd)onderwijs volgen op De Strandwacht.

Multifunctioneel Centrum De Banjaard biedt zorg aan kinderen met een verstandelijke handicap die gedrags- en psychiatrische problemen hebben. De Strandwacht verzorgt het (deeltijd)onderwijs voor die kinderen van De Banjaard die geen gebruik kunnen maken van het bestaande schoolaanbod. Het onderwijs is een onderdeel van het totale diagnostiek- en behandelaanbod van de Banjaard. 

Het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) ondersteunt ons bij het maken van onderwijskundig beleid op school.

Het HCO/PI is het Pedologisch Instituut en maakt deel uit van het HCO. Het begeleidt het schoolteam op het gebied van onderzoek en gedragsaanpak. Het HCO ondersteunt ons bij het maken van onderwijskundig beleid op school.

Tot slot werken wij ook samen met andere hulpverleningsinstellingen, zoals Bureau Jeugdzorg, Zorgloket Cluster IV Den Haag, het Centrum voor Autisme en instellingen zoals De Bruggen, Boddaert en Vitalis. Het kan voorkomen dat kinderen of gezinnen al contacten hebben binnen de (jeugd)hulpverlening. Dan proberen wij om tot een goede afstemming de van hulp te komen tijdens het onderwijs van uw kind op De Strandwacht.

Samenwerkingsverband Westland
Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.  In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en  Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven.  In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur [naam bevoegd gezag] vertegenwoordigd door [naam bestuurslid].  Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.samenwerkingsverbandwestland.nl.

 

Zorg

Zorg voor uw kind
De zorg is op onze school georganiseerd op groeps- en kindniveau. Bij inschrijving wordt uw kind ingedeeld in de groep waar hij of zij het beste past. Uw kind maakt een aantal toetsen, waarna een groepsplan wordt opgesteld. Daarnaast wordt voor uw kind een ontwikkelingsplan gemaakt.

Individuele zorg
Als uw kind extra zorg nodig heeft, kan dit binnen of buiten de groep plaatsvinden. Omdat het om specifieke problemen gaat, is de zorg altijd tijdelijk. Deze tijdelijke zorg wordt aangegeven in een individueel handelingsplan. Na afloop van de behandeling kijken wij of het probleem is opgelost en of er een vervolgplan moet worden opgesteld. Bij extra individuele zorg kunt u denken aan logopedie, fysiotherapie, remedial teaching, dyslexiebehandeling, sociale vaardigheidstraining en spelbegeleiding.

Ontwikkelingsplanbespreking
Driemaal per jaar wordt u als ouder uitgenodigd om het ontwikkelingsplan van uw kind met de leerkracht te bespreken. Om de belasting voor u zo klein mogelijk te houden, combineren we dat tweemaal met de rapportbespreking. In september/oktober is er een ontwikkelingsplanbespreking. In januari/februari en juni zijn er gecombineerde gesprekken voor het rapport en het ontwikkelingsplan.
Bij de bespreking van het ontwikkelingsplan kan ook een andere medewerker, die bij uw kind betrokken is, aanwezig zijn. Te denken valt aan de intern begeleider of de orthopedagoog. Tijdens de ontwikkelingsplanbespreking komen zowel de verstandelijke als de sociaal-emotionele ontwikkeling en de thuissituatie aan de orde. U kunt vragen stellen en meedenken over wat het beste is voor uw kind. Uw aanwezigheid is noodzakelijk om een goede afstemming te krijgen tussen thuis en school.

Leerlingvolgsysteem
De resultaten van uw kind houden we bij in een leerlingvolgsysteem. Hierin worden de vorderingen bijgehouden op het gebied van de schoolvakken. Dat gebeurt ook voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen wij ons onderwijs en de zorg zo goed mogelijk op uw kind afstemmen. De resultaten komen in het (digitale) leerlingdossier van uw kind.

Onderwijskundig rapport
Als uw kind de school verlaat, zorgt De Strandwacht voor een onderwijskundig rapport dat is bestemd voor u en de school waar uw kind naar toe gaat is. Het rapport bevat een algemene rapportage over de verblijfsperiode, informatie over de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling en het ontwikkelingsplan van uw kind.

Een veilig schoolklimaat

Wij hebben, onder het motto ‘Zo zijn onze manieren’, duidelijke regels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt en lekker kan werken. Hiervoor is een aantal protocollen opgesteld.

In het pestprotocol staat wat wij doen tegen pesten op school en hoe wij de leerlingen begeleiden. In het protocol dreigend agressief gedrag en het protocol escalerend gedrag staat onder andere dat ieder incident door ons wordt beschreven en dat u als ouder hiervan op de hoogte gesteld wordt. U kunt de protocollen op school opvragen. Ook de non-discriminatiecode is op onze school van toepassing.
Deze kunt bij de directie inzien.

Ons team is geschoold in het omgaan met agressief gedrag. Het lukt ons dan ook bijna altijd om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Heel soms moeten we helaas toch een leerling schorsen of verwijderen. Daarbij werken we volgens een procedure die zorgvuldige behandeling van leerling en ouders waarborgt.
De procedure kunt u op school opvragen.

 

Dossier
Het dossier van uw kind behandelen wij vertrouwelijk. Alleen mensen die bij de zorg van uw kind betrokken zijn, mogen het dossier inzien. Het wordt afgesloten bewaard. Alle medewerkers van De Strandwacht moeten bij indiensttreding een streng privacyreglement ondertekenen. U als ouder kunt met ons een afspraak maken om het dossier in te zien. Anderen kunnen alleen informatie krijgen over een kind, als de ouders daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Nadat uw kind van school is gegaan, wordt het dossier vijf jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.
 
U kunt het privacyreglement en het protocol informatieverstrekking bij de school opvragen.
 
School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
Soms maken we video-opnames, zodat we het gedrag van leerlingen en medewerkers beter kunnen observeren en analyseren. We maken alleen opnames van leerlingen als de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.
 
U kunt het protocol SVIB bij de school opvragen.

 

Organisatie

Op De Strandwacht werken we met een team van zo’n 95 personeelsleden aan onderwijs voor en begeleiding van uw kind.
Het team is multidisciplinair: allerlei deskundigen werken samen voor het beste resultaat. We blijven ons als team ontwikkelen door regelmatige scholing.

Samenstelling van het team
Alle groepen worden bij ons op school begeleid door een vaste leerkracht en klassenassistent. Daarnaast wordt de groep ook begeleid door een intern begeleider, een groepspedagoog en de maatschappelijk werker. Samen vormen zij het kernteam van de groep. Mocht dat nodig zijn dan kan het kernteam begeleiding vragen van de logopedist, de fysiotherapeut, de (motorisch) remedial teacher of de spelbegeleider. Naast het kernteam zorgen teamleiders, directie en stafbureau voor een goede organisatie van de school. Samen creëren we een optimaal leer-werkklimaat voor de leerlingen en de medewerkers.

Scholing
De teamleden van onze school worden regelmatig geschoold om hun kennis en vaardigheden op niveau te houden. Dit gebeurt zowel op het gebied van het onderwijs als op het gebied van de aanpak van het gedrag. Deze scholing vindt één keer per maand plaats op woensdagmiddag. Tijdens deze middagen kan met de teamleden geen afspraak worden gemaakt. Gedurende het schooljaar zijn er ook enkele studiedagen. Zodra deze dagen bekend zijn, geven wij dat aan u door. De kinderen zijn dan op deze dag vrij. Verder vergadert het team van de school regelmatig over organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken.

De school heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over het werken met kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. Deze kennis willen we graag overdragen aan het onderwijsveld. Een aparte dienst Ambulante Begeleiding zorgt voor deze overdracht.

Wij vinden het belangrijk om studenten de mogelijkheid te bieden onder begeleiding praktijkervaring op te doen. Daarom is De Strandwacht een opleidingsplaats voor studenten van MBO, HBO en universiteit.

Vacatures

Op dit moment heeft De Strandwacht geen vacatures.

Pagina 1 van 2

DESIGN_BY