Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
Graag wil de medezeggenschapsraad (MR) zich aan u voorstellen. Voor een goed functio-nerende school is overleg tussen ouders, personeel en directie van groot belang. De MR is het formele overlegorgaan waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd als ge-sprekspartner van de schooldirectie. De MR bespreekt met elkaar en de directie alles wat voor school van belang is. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aan-gepast of de begroting wordt vastgesteld. Maar eigenlijk kunnen alle meer algemene za-ken die van belang zijn voor het functioneren van de school door de MR worden bespro-ken. Individuele aangelegenheden worden niet in de MR worden behandeld.

Uit wie bestaat de MR?
Op De Strandwacht bestaat de MR uit zes leden, drie vertegenwoordigers van het perso-neel en drie vertegenwoordigers van de ouders (alsmede één ouder als vaste toehoor-der). De personeelsgeleding bestaat uit Karin ten Hoopen (secretaris), Anita Zwanenburg en Kelly Deelen. De oudergeleding bestaat uit Jacqueline Schellingenhout, Jelleke van Beek, Marcel Reining en Jasper Hoogendoorn (voorzitter).

Hoe kunt u als ouder zaken aanbrengen bij de MR?
De MR vergadert ongeveer eenmaal per maand. De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij zij het over vertrouwelijke zaken gaat. Wanneer u een suggestie hebt voor de agenda van de MR, kunt u uiterlijk een week voor de betreffende vergadering een mail naar de MR sturen, of dit mondeling aanbrengen bij een bij u bekend MR-lid. De MR be-paalt dan of de suggestie wordt overgenomen en zal contact met u opnemen. Ouders die geen lid zijn van de MR, zijn tijdens de vergadering alleen toehoorders. De MR wil u nogmaals op wijzen dat individuele aangelegenheden niet in de MR worden behandeld; het gaat altijd om algemene kwesties die met de school te maken hebben. Voor mail aan de MR kan het algemene mailadres worden gebruikt: info@destrandwacht.nl.
Begin het onderwerp van de mail dan met “Mail voor de medezeggenschapsraad…”.
Op korte termijn verwacht de MR een eigen mailadres te hebben, waarover we u dan weer in deze nieuwsbrief zullen informeren.

Komende vergaderingen schooljaar 2018-2019
De data voor het komend schooljaar zijn nog niet vastgesteld.
De vergaderingen zijn op de locatie Paddepad van 19.00 tot 20.30 uur.

Wilt u meedenken met de school?
Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is het formele inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR houdt zich onder andere bezig met het bestuursformatieplan, het zorgplan, de visie van de school en van De Haagse Scholen en de financiële situatie. In de raad zitten drie ouders en drie personeelsleden.

Directielid dat bij de MR vergaderingen aansluit is Anita Lette.

De inspraak van ouders en personeel voor bovenschoolse zaken is geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Informatie over de GMR is te vinden op de website www.dehaagsescholen.nl onder ‘Medezeggenschap’.

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid