Samenwerking

De Strandwacht vormt samen met nog zeven andere scholen voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen een samenwerkingsverband (cluster 4) in de regio Den Haag. Dit samenwerkingsverband heet Regionaal Expertisecentrum REC-West. Binnen REC-West is ook de Commissie voor Indicatiestelling (CvI) en de dienst Ambulante Begeleiding ondergebracht. Binnen REC-West werkt De Strandwacht met anderen samen om er voor te zorgen dat alle zorgleerlingen de juiste vorm van onderwijs en zorg krijgen. Dit noemen we Passend Onderwijs.

Stichting De Jutters, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Den Haag, geeft aan veel kinderen van De Strandwacht psychiatrische hulp. Ook verzorgen zij ouderbegeleiding.
Voor de kinderen die naar de dagbehandeling gaan of die zijn opgenomen in de kliniek, verzorgt De Strandwacht het (deeltijd)onderwijs.

Stichting Jeugdformaat, afdeling daghulp voor jonge kinderen biedt kinderen in de leeftijd van anderhalf tot zeven jaar hulp en begeleiding als ze worden bedreigd in hun ontwikkeling en als zij complexe (gedrags)problematiek hebben. Kinderen vanaf vier jaar, die aan onderwijs toe zijn, kunnen naast de behandeling (deeltijd)onderwijs volgen op De Strandwacht.

Multifunctioneel Centrum De Banjaard biedt zorg aan kinderen met een verstandelijke handicap die gedrags- en psychiatrische problemen hebben. De Strandwacht verzorgt het (deeltijd)onderwijs voor die kinderen van De Banjaard die geen gebruik kunnen maken van het bestaande schoolaanbod. Het onderwijs is een onderdeel van het totale diagnostiek- en behandelaanbod van de Banjaard. 

Het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) ondersteunt ons bij het maken van onderwijskundig beleid op school.

Het HCO/PI is het Pedologisch Instituut en maakt deel uit van het HCO. Het begeleidt het schoolteam op het gebied van onderzoek en gedragsaanpak. Het HCO ondersteunt ons bij het maken van onderwijskundig beleid op school.

Tot slot werken wij ook samen met andere hulpverleningsinstellingen, zoals Bureau Jeugdzorg, Zorgloket Cluster IV Den Haag, het Centrum voor Autisme en instellingen zoals De Bruggen, Boddaert en Vitalis. Het kan voorkomen dat kinderen of gezinnen al contacten hebben binnen de (jeugd)hulpverlening. Dan proberen wij om tot een goede afstemming de van hulp te komen tijdens het onderwijs van uw kind op De Strandwacht.

Samenwerkingsverband Westland
Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.  In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en  Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven.  In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur [naam bevoegd gezag] vertegenwoordigd door [naam bestuurslid].  Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.samenwerkingsverbandwestland.nl.

 

DESIGN_BY