Zorg

Zorg voor uw kind
De zorg is op onze school georganiseerd op groeps- en kindniveau. Bij inschrijving wordt uw kind ingedeeld in de groep waar hij of zij het beste past. Uw kind maakt een aantal toetsen, waarna een groepsplan wordt opgesteld. Daarnaast wordt voor uw kind een ontwikkelingsplan gemaakt.

Individuele zorg
Als uw kind extra zorg nodig heeft, kan dit binnen of buiten de groep plaatsvinden. Omdat het om specifieke problemen gaat, is de zorg altijd tijdelijk. Deze tijdelijke zorg wordt aangegeven in een individueel handelingsplan. Na afloop van de behandeling kijken wij of het probleem is opgelost en of er een vervolgplan moet worden opgesteld. Bij extra individuele zorg kunt u denken aan logopedie, fysiotherapie, remedial teaching, dyslexiebehandeling, sociale vaardigheidstraining en spelbegeleiding.

Ontwikkelingsplanbespreking
Tweemaal per jaar wordt u als ouder uitgenodigd om met de leerkracht het ontwikkelingsplan van uw kind te bespreken en de doelen met elkaar af te stemmen. Bij dit overleg kan ook een andere medewerker die bij uw kind betrokken is op verzoek van school en/of ouders aanwezig zijn. Te denken valt aan de intern begeleider, orthopedagoog of maatschappelijk werker. Tijdens de ontwikkelingsplanbespreking komen zowel de didactische als de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind op school en thuis aan de orde. U kunt vragen stellen en meedenken over wat het beste is voor uw kind. Uw aanwezigheid is noodzakelijk om een goede afstemming te krijgen tussen thuis en school.
U ontvangt tijdig de uitnodiging voor het bespreken van het ontwikkelingsplan. Vooraf krijgt u (via e-mail) het ontwikkelingsplan, zodat u dit alvast kunt lezen. Uw aanwezigheid is noodzakelijk om een goede afstemming te krijgen tussen thuis en school.

Leerlingvolgsysteem
De resultaten van uw kind houden we bij in een leerlingvolgsysteem. Hierin worden de vorderingen bijgehouden op het gebied van de schoolvakken. Dat gebeurt ook voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen wij ons onderwijs en de zorg zo goed mogelijk op uw kind afstemmen. De resultaten komen in het (digitale) leerlingdossier van uw kind.

Onderwijskundig rapport
Als uw kind de school verlaat, zorgt De Strandwacht voor een onderwijskundig rapport dat is bestemd voor u en de school waar uw kind naar toe gaat is. Het rapport bevat een algemene rapportage over de verblijfsperiode, informatie over de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling en het ontwikkelingsplan van uw kind.

Een veilig schoolklimaat
Wij hebben, onder het motto ‘Zo zijn onze manieren’, duidelijke regels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt en lekker kan werken. Hiervoor is een aantal protocollen opgesteld.In het pestprotocol staat wat wij doen tegen pesten op school en hoe wij de leerlingen begeleiden. In het protocol dreigend agressief gedrag en het protocol escalerend gedrag staat onder andere dat ieder incident door ons wordt beschreven en dat u als ouder hiervan op de hoogte gesteld wordt. U kunt de protocollen op school opvragen. Ook de non-discriminatiecode is op onze school van toepassing.

Deze kunt bij de directie inzien.

Ons team is geschoold in het omgaan met agressief gedrag. Het lukt ons dan ook bijna altijd om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Heel soms moeten we helaas toch een leerling schorsen of verwijderen. Daarbij werken we volgens een procedure die zorgvuldige behandeling van leerling en ouders waarborgt.
De procedure kunt u op school opvragen.

Dossier
Het dossier van uw kind behandelen wij vertrouwelijk. Alleen mensen die bij de zorg van uw kind betrokken zijn, mogen het dossier inzien. Het wordt afgesloten bewaard. Alle medewerkers van De Strandwacht moeten bij indiensttreding een streng privacyreglement ondertekenen. U als ouder kunt met ons een afspraak maken om het dossier in te zien. Anderen kunnen alleen informatie krijgen over een kind, als de ouders daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Nadat uw kind van school is gegaan, wordt het dossier vijf jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

U kunt het privacyreglement en het protocol informatieverstrekking bij de school opvragen.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
Soms maken we video-opnames, zodat we het gedrag van leerlingen en medewerkers beter kunnen observeren en analyseren. We maken alleen opnames van leerlingen als de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

U kunt het protocol SVIB bij de school opvragen.

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid