Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
Graag wil de medezeggenschapsraad (MR) zich aan u voorstellen. Voor een goed functionerende school is overleg tussen ouders, personeel en directie van groot belang. De MR is het formele overlegorgaan waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd als gesprekspartner van de schooldirectie. De MR bespreekt met elkaar en de directie alles wat voor school van belang is. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast of de begroting wordt vastgesteld. Maar eigenlijk kunnen alle meer algemene zaken die van belang zijn voor het functioneren van de school door de MR worden besproken. Individuele aangelegenheden worden niet in de MR worden behandeld.

Uit wie bestaat de MR?
Op De Strandwacht bestaat de MR uit zes leden, drie vertegenwoordigers van het personeel en drie vertegenwoordigers van de ouders (desgewenst kunnen ouders deelnemen (al dan niet vaste) toehoorder). De personeelsgeleding bestaat uit Marjolein Lieuwes, Talisa Hof en Tessa de Geus. De oudergeleding bestaat uit Jasper Hoogendoorn (voorzitter), Rineke Soerel en heeft één vacature.

Hoe kunt u als ouder zaken aanbrengen bij de MR?
De MR vergadert ongeveer eenmaal per maand. De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij zij het over vertrouwelijke zaken gaat. Wanneer u een suggestie hebt voor de agenda van de MR, kunt u uiterlijk een week voor de betreffende vergadering een mail naar de MR sturen, of dit mondeling aanbrengen bij een bij u bekend MR-lid. De MR bepaalt dan of de suggestie wordt overgenomen en zal contact met u opnemen. Ouders die geen lid zijn van de MR, zijn tijdens de vergadering alleen toehoorders. De MR wil u nogmaals op wijzen dat individuele aangelegenheden niet in de MR worden behandeld; het gaat altijd om algemene kwesties die met de school te maken hebben. Een e-mail aan de medezeggenschapsraad kunt u sturen aan: mr@destrandwacht.nl.
De vergaderingen zijn op de locatie Paddepad van 19.00 tot 20.30 uur.

Wilt u meedenken met de school?
Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is het formele inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR houdt zich onder andere bezig met het bestuursformatieplan, het zorgplan, de visie van de school en van De Haagse Scholen en de financiële situatie. In de raad zitten drie ouders en drie personeelsleden.

Directielid dat bij de MR vergaderingen aansluit is Anita Lette.

De inspraak van ouders en personeel voor bovenschoolse zaken is geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Informatie over de GMR is te vinden op de website www.dehaagsescholen.nl onder ‘Medezeggenschap’.

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid