Samenwerking

Binnen diverse samenwerkingsverbanden werkt De Strandwacht met anderen samen om er voor te zorgen dat alle zorgleerlingen de juiste vorm van onderwijs en zorg krijgen. Dit noemen we Passend Onderwijs.

Stichting De Jutters
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Den Haag, geeft aan veel kinderen van De Strandwacht psychiatrische hulp. Ook verzorgen zij ouderbegeleiding.

Voor de kinderen die naar de dagbehandeling gaan of die zijn opgenomen in de kliniek, verzorgt De Strandwacht het (deeltijd)onderwijs.

Stichting Jeugdformaat
Afdeling daghulp voor jonge kinderen biedt kinderen in de leeftijd van anderhalf tot zeven jaar hulp en begeleiding als ze worden bedreigd in hun ontwikkeling en als zij complexe (gedrags)problematiek hebben. Kinderen vanaf vier jaar, die aan onderwijs toe zijn, kunnen naast de behandeling (deeltijd)onderwijs volgen op De Strandwacht.

Multifunctioneel Centrum De Banjaard
De Banjaard biedt zorg aan kinderen met een verstandelijke handicap die gedrags- en psychiatrische problemen hebben. De Strandwacht verzorgt het (deeltijd)onderwijs voor die kinderen van De Banjaard die geen gebruik kunnen maken van het bestaande schoolaanbod.

Het onderwijs is een onderdeel van het totale diagnostiek- en behandelaanbod van de Banjaard.

Het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding
Het HCO ondersteunt ons bij het maken van onderwijskundig beleid op school.

Het HCO/PI is het Pedologisch Instituut en maakt deel uit van het HCO. Het begeleidt het schoolteam op het gebied van onderzoek en gedragsaanpak. Het HCO ondersteunt ons bij het maken van onderwijskundig beleid op school.

Samenwerkingsverbanden
Alle scholen in Nederland werken volgens het principe van ‘Passend Onderwijs’. De bedoeling is dat de leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs krijgen, waarbij de scholen extra ondersteuning bieden als blijkt dat dit nodig is voor de ontwikkeling van de leerling. Kan een basisschool de extra ondersteuning niet bieden (omdat de leerling meer nodig heeft dan de school zelf kan bieden) dan kan de leerling verwezen worden naar het speciaal onderwijs. Het uitgangspunt is dan ook: dichtbij waar het kan, speciaal als het nodig is.

Er zijn regio’s gevormd en binnen elke regio dragen de scholen gezamenlijk de zorg voor een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.
Om dat goed te kunnen doen, zijn er samenwerkingsverbanden opgericht. Als voorbeeld: het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Haaglanden verbindt voor het primair onderwijs alle scholen uit de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

De Strandwacht valt vanwege haar regiofunctie onder de samenwerkingsverbanden die werkzaam zijn in Haaglanden, Westland, Delflanden, Zoetermeer en Midden-Holland.

Overig
Tot slot werken wij ook samen met andere hulpverleningsinstellingen, zoals Bureau Jeugdzorg, Zorgloket Cluster IV Den Haag, het Centrum voor Autisme en instellingen zoals De Bruggen, Boddaert en Vitalis.

Het kan voorkomen dat kinderen of gezinnen al contacten hebben binnen de (jeugd)hulpverlening.
Dan proberen wij om tot een goede afstemming de van hulp te komen tijdens het onderwijs van uw kind op De Strandwacht.