Praktische informatie

Aansprakelijkheid

De school en het schoolbestuur zijn niet zonder meer aansprakelijk voor wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school en het schoolbestuur zijn niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Een leerling die onder schooltijd schade veroorzaakt, blijft daar dus zelf verantwoordelijk voor. Als het kind jonger is dan 14 jaar, zijn de ouders verantwoordelijk. Het is dus belangrijk dat u een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) heeft. Ook zijn de school en het schoolbestuur niet aansprakelijk bij diefstal of beschadiging van privé-eigendommen.

Buitenschoolse opvang Vesper BSO+

Er is Buitenschoolse opvang aanwezig op de Strandwacht! Vesper BSO+, is de buitenschoolse opvang die gespecialiseerd is in de opvang van kinderen met een extra zorgvraag. Wij bieden een omgeving waar kinderen kunnen spelen, bewegen, ontspannen en avonturen beleven.

Onze aanpak:

  • Duidelijk dagprogramma: Jouw kind krijgt een overzichtelijk dagprogramma met pictogrammen. Dit maakt de dag voorspelbaar en helpt hen te begrijpen wat er te wachten staat.
  • Kleine groepen: We werken in kleine groepen zodat we persoonlijke aandacht kunnen geven en een veilige omgeving kunnen bieden.
  • Gespecialiseerd personeel: Ons team van pedagogisch medewerkers heeft veel ervaring en kennis in het werken met kinderen die extra aandacht nodig hebben. Hierdoor kunnen wij een veilige en stimulerende omgeving bieden voor optimale ontwikkeling.

Bij Vesper BSO+ staan plezier, spel en vriendschap centraal.

Contact opnemen: Ben je nieuwsgierig geworden over onze BSO+ of wil je graag een keer komen kijken? Neem dan contact met ons op via:

  • Email: oudersupport@bijvesper.nl
  • Telefoon: 085 060 8837

Je kunt je kind ook direct vrijblijvend aanmelden via onze website: Aanmelden bij Vesper BSO+.

Folder Vesper BSO+

Contactpersoon

Sinds 1998 is het wettelijk verplicht dat er op school een vertrouwenspersoon aanwezig is.
De vertrouwenspersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt bij klachten over de schoolsituatie en is toegankelijk voor alle betrokkenen bij school. Als een ouder of een leerling er niet in slaagt een probleem alleen op te lossen kan hij/zij altijd terecht bij de vertrouwenspersoon.

Bij alle aan school gerelateerde kwesties kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Je kunt dan denken aan zaken van organisatorische, didactische en pedagogische aard. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en brengt het probleem samen met de klager in kaart.
De klacht wordt serieus genomen en de klager wordt geholpen de juiste route te volgen. Of de klager wordt geholpen zelf oplossingen voor het probleem te laten vinden. De vertrouwenspersoon is geen mediator, maar staat de degene die een klacht heeft bij.

Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon een klager naar de externe vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon helpt dan om de juiste stappen te nemen. Kort samengevat: de rol van vertrouwenspersoon is die van Loket en Wegwijzer.
Gegevens, die door een leerling,  ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van school in strikt vertrouwen aan een vertrouwenspersoon worden bekendgemaakt, worden niet doorgegeven aan anderen. Deze geheimhouding kan alleen worden doorbroken als de ‘klager’ en/of personen tot wie zij zich richten hier toestemming voor geven of wanneer er zeer dringende redenen voor zijn.

In dat geval zal de vertrouwenspersoon de betrokkene hiervan op de hoogte brengen alvorens dit werkelijk te doen. Om de klachtenregeling goed uit te kunnen voeren hebben wij op de Strandwacht een contactpersoon aangesteld: Yvonne Voorbij. Zij is op dinsdag en donderdag op school bereikbaar. Indien u haar snel wilt spreken, kunnen wij u doorgeven waar u haar telefonisch kunt bereiken of er voor zorgen dat zij contact met u opneemt.

Gevonden voorwerpen

Als uw kind op school, in het zwembad of in de bus spullen is kwijtgeraakt, neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Alle gevonden voorwerpen worden verzameld in een bak bij de conciërge.

Gezond eten en traktaties

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij lekker in hun vel zitten. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen goed voor hun lichaam zorgen en gezond eten. Wij vragen u daar rekening mee te houden als u uw kind een lunchpakket of traktaties meegeeft. Dus liever geen snoepgoed en frisdrank, maar bijvoorbeeld fruit, liga’s of sinaasappelsap.

Informatie over het aanpakken van pesten

De studiedag van 22 februari voor de medewerkers van De Strandwacht stond in het teken van “Veiligheid”. Eén van de onderdelen die aan bod is gekomen is “Aanpak van pesten”. Informatie voor ouders over dit onderwerp is te vinden via Documenten > Pesten

Jeugdgezondheidszorg

Welkom bij de JGZ

Opgroeien van baby naar tiener, daar komt heel wat bij kijken. JGZ geeft advies over de verzorging, gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren. En we geven op de juiste momenten vaccinaties die beschermen tegen ziekten. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu om alledaagse vragen gaat of om grote zorgen. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten.

Voor kleine en grote kinderen
Tot de leeftijd van vier jaar komen ouders regelmatig met hun kind naar het consultatiebureau. Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. Dat doen we om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen, zodat kinderen geholpen kunnen worden voordat een probleem verergert.

Gezondheidsonderzoek groep 2
Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij specifiek gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u specifieke vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen. Dan bekijken we samen met u wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Spraak-taalonderzoek 5-jarigen
Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze logopedisten onderzoeken kinderen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling onder schooltijd in groep 1 of 2. U wordt hierover vooraf geïnformeerd.

Preventie via vaccinatie
Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle prikken heeft gehad.  U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.
Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.

Opvoedinformatie
Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat ouders op zoek gaan naar bruikbare informatie of advies bij de problemen die ze tegenkomen. Kijk eens op onze website www.jgzzhw.nl.

Onderzoek op verzoek
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met:

JGZ Zuid-Holland West
Contactbureau: 088 – 054 99 99
E-mail:   info@jgzzhw.nl
Website:  www.jgzzhw.nl

Klachtenregeling

Wij gaan er niet van uit, maar mocht u een klacht hebben over de school of over een medewerker van de school, dan kunt u dat het best eerst met de betrokken persoon of de vertrouwenspersoon van onze school bespreken. De vertrouwenspersoon is mevrouw Marguerite van Voorst.

De Haagse Scholen
Mocht u uw klacht liever met iemand buiten de school bespreken, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van De Haagse Scholen. Per 1 augustus 2008 zijn twee nieuwe vertrouwenspersonen voor De Haagse Scholen benoemd, te weten:
mevrouw Marion Ferber, 070 – 353 5266 / m.ferber@ocw.denhaag.nl
de heer Albert van der Zalm, 06 – 5199 3618 / info@albertvanderzalm.nl
De Landelijke Klachtencommissie is bereikbaar op telefoonnummer 034-8405245.

De Onderwijsinspectie
Voor vragen over of meldingen van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen of voorvallen waarin sprake is van geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid of radicalisering, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de Onderwijsinspectie, 0900-1113111.

Kledingadvies

Wij vinden het belangrijk dat het personeel en de kinderen niet aanstootgevend gekleed gaan.

Ook kleding die verwijst naar extreemrechtse opvattingen of oorlogsvoering vinden wij, gezien onze opvoedkundige taak en het voorkomen van wanordelijkheden, niet gewenst. We vragen u hier rekening mee te houden.

Ook kleding die de communicatie kan beperken, bijvoorbeeld doordat het gezicht niet meer goed zichtbaar is (zoals een baseballpet) is niet toegestaan. Indien uit geloofsovertuiging een hoofddoekje wordt gedragen, is dit wel toegestaan.

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
Graag wil de medezeggenschapsraad (MR) zich aan u voorstellen. Voor een goed functio-nerende school is overleg tussen ouders, personeel en directie van groot belang. De MR is het formele overlegorgaan waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd als ge-sprekspartner van de schooldirectie. De MR bespreekt met elkaar en de directie alles wat voor school van belang is. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aan-gepast of de begroting wordt vastgesteld. Maar eigenlijk kunnen alle meer algemene za-ken die van belang zijn voor het functioneren van de school door de MR worden bespro-ken. Individuele aangelegenheden worden niet in de MR worden behandeld.

Uit wie bestaat de MR?
Op De Strandwacht bestaat de MR uit zes leden, drie vertegenwoordigers van het perso-neel en drie vertegenwoordigers van de ouders (alsmede één ouder als vaste toehoor-der). De personeelsgeleding bestaat uit Karin ten Hoopen (secretaris), Anita Zwanenburg en Kelly Deelen. De oudergeleding bestaat uit Jacqueline Schellingenhout, Jelleke van Beek, Marcel Reining en Jasper Hoogendoorn (voorzitter).

Hoe kunt u als ouder zaken aanbrengen bij de MR?
De MR vergadert ongeveer eenmaal per maand. De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij zij het over vertrouwelijke zaken gaat. Wanneer u een suggestie hebt voor de agenda van de MR, kunt u uiterlijk een week voor de betreffende vergadering een mail naar de MR sturen, of dit mondeling aanbrengen bij een bij u bekend MR-lid. De MR be-paalt dan of de suggestie wordt overgenomen en zal contact met u opnemen. Ouders die geen lid zijn van de MR, zijn tijdens de vergadering alleen toehoorders. De MR wil u nogmaals op wijzen dat individuele aangelegenheden niet in de MR worden behandeld; het gaat altijd om algemene kwesties die met de school te maken hebben. Voor mail aan de MR kan het algemene mailadres worden gebruikt: info@destrandwacht.nl.
Begin het onderwerp van de mail dan met “Mail voor de medezeggenschapsraad…”.
Op korte termijn verwacht de MR een eigen mailadres te hebben, waarover we u dan weer in deze nieuwsbrief zullen informeren.

Komende vergaderingen dit schooljaar
Donderdag 30 maart, dinsdag 18 april, woensdag 17 mei en maandag 19 juni.
De vergaderingen zijn op de locatie Paddepad van 19.00 tot 20.30 uur.

Meldplicht verzuim en schooluitval

Gemeenten in onze regio vinden het verminderen van ongeoorloofd schoolverzuim erg belangrijk. Daarom hebben alle gemeenten in de regio gezamenlijk een “meldprotocol verzuim en schooluitval” gemaakt.

Dit meldprotocol geldt voor alle scholen in de regio. In het protocol staat vermeld hoe wij als school moeten reageren als kinderen zonder toestemming afwezig zijn. Uitgangspunt is dat er snel gereageerd wordt door ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Zoals u weet, zijn kinderen tussen vijf en achttien jaar leerplichtig.

Elk kind moet onderwijs volgen. Afwezigheid buiten de schoolvakanties is alleen in speciale gevallen toegestaan en moet altijd ruim van tevoren worden aangevraagd.

Het volledige meldprotocol kunt u hier vinden. Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de school.

Milieu

Onder het motto “Een beter milieu begint bij jezelf” hebben wij inzamelbakken voor:

– Inktcartridges en toners
– Mobiele telefoons
– Lege batterijen

Verouderde computerapparatuur wordt opgehaald door stichting D-A-T (Dagbesteding, Arbeid, Training) in Den Haag.
Harddisks worden professioneel vernietigd, zodat nooit gevoelige informatie op straat kan komen te liggen:
Ijzer wordt aangeboden aan een handelaar.

Vanaf schooljaar 2013-2014 onderzoeken wij de mogelijkheid om ook papier apart in te zamelen.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons van leerlingen zijn niet toegestaan op onze school. Als uw kind toch een mobiele telefoon mee naar school neemt, moet deze worden ingeleverd bij de groepsleerkracht.
De leerkracht zorgt ervoor dat de mobiele telefoon veilig wordt opgeborgen. Aan het eind van de dag krijgt uw kind de mobiele telefoon weer mee naar huis. Bij misbruik van de telefoon, voor of na schooltijd, wordt de telefoon ingenomen en kunt u als ouder de telefoon komen halen.
In het protocol mobiele telefoons staan de regels rondom mobiele telefoons beschreven. U kunt het protocol op school opvragen.

Naschoolse opvang

Leerlingen van De Strandwacht kunnen na schooltijd gebruik maken van de gespecialiseerde begeleiding van De Buitenwereld.
Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek word je voor een extra opvoedingsuitdaging gesteld. Het vraagt extra inzet en veelal andere vaardigheden. Niet alleen van de gezinnen zelf, maar ook van hun sociale netwerk en de context (school, BSO) waarbinnen deze kinderen opgroeien. De Buitenwereld wil deze kinderen zo normaal als mogelijk op laten groeien.

De zorg naar het kind
De Buitenwereld wil met het productaanbod begeleiding bieden om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met psychiatrische problematiek kunnen deelnemen in deze maatschappij. Daarom biedt De Buitenwereld consultatie en advies aan de voorliggende voorzieningen zoals scholen, sportclubs en kinderopvang. Zo wordt de expertise binnen deze voorzieningen vergroot en kunnen de kinderen op hun ‘eigen’ plek blijven. Blijkt in de praktijk dat deze ondersteuning aan de reguliere voorziening onvoldoende effect heeft en de zorgvraag vanuit de cliënt blijft? Dan biedt De Buitenwereld ambulante begeleiding aan het gezin, het kind en/of het netwerk. Zo brengen we ‘de zorg naar het kind’ in plaats van ‘het kind naar de zorg’. Deze begeleidingstrajecten zijn kortdurend en erop gericht dat de zorgvraag van de cliënt zo snel mogelijk zonder hulpverlening buiten de eigen veilige plek van het kind kan worden.

(Tijdelijke) groepsbegeleiding
Naast dit ambulante aanbod biedt De Buitenwereld ook groepsbegeleiding. Deze groepsbegeleiding is er voor de gezinnen waar ambulante begeleiding onvoldoende ondersteuning biedt. Met deze vorm willen we het kind extra ondersteuning geven in de ontwikkeltaken en het systeem (tijdelijk) ontlasten. De groepsbegeleiding is op doordeweekse dagen na schooltijd of in het weekend bij onze logeerhuizen (kortdurend verblijf). De kinderen worden hierbij altijd begeleid door een hbo-zorgprofessional met de ondersteuning van een gedragsdeskundige.

Ongeoorloofd verzuim

Alle kinderen van vier t/m twaalf jaar zijn volgens de wet verplicht om onderwijs te volgen. Dit heet de leerplicht. Als kinderen niet op school zijn en er is geen geldige reden voor, dan noemt men dat ‘ongeoorloofd verzuim’. Wij zijn als school verplicht om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.
Als uw kind vaker ongeoorloofd verzuim heeft gehad, kan de leerplichtambtenaar u een boete opleggen en/of andere maatregelen nemen.
Als een kind zonder bericht afwezig is, bellen wij naar huis om te informeren waarom uw kind niet op school is. Als hier geen geldige reden voor is, vragen we u uw kind alsnog naar school te brengen.

Ooievaarspas

Als u in Den Haag woont en beschikt over een Ooievaarspas hoeft u dit schooljaar minder aan school te betalen. U krijgt een korting van € 50,00. Hiermee zijn niet alle kosten gedekt. Voor de overige zaken (zoals het schoolreisje) krijgt u nog wel het verzoek te betalen.

Om in aanmerking te komen voor de korting van € 50,00 is het noodzakelijk dat u met de Ooievaarspas van uw kind naar school komt. Met die pas ‘pint’ u als het ware de korting op de bijdragen. Dat kan op dinsdag t/m vrijdag bij ondergetekende.

Alleen als u met de pas naar school komt (of dit door uw kind laat doen), hoeft u minder te betalen.

Voor alle duidelijkheid: deze regeling geldt voor dit schooljaar. Gezien de bezuinigingen op gemeentelijk niveau is het nog niet zeker of ook in de komende jaren deze regeling van kracht zal zijn.

Schoolarts

Alle kinderen worden bij de start op onze school onderzocht door een schoolarts. Als kinderen langdurig bij ons op school verblijven, krijgen zij ook een herhalingsonderzoek. De schoolarts maakt deel uit van het Jeugdgezondheidsteam.
Het Jeugdgezondheidsteam is te bereiken op telefoonnummer 070 – 325 12 00.

Schooltandarts

U kunt uw kind opgeven voor Jeugdtandzorg. Het gebit van uw kind wordt dan maximaal twee keer per jaar gecontroleerd door de jeugdtandarts.
U kunt Jeugdtandzorg bereiken op telefoonnummer 070 – 305 12 00.

Schooltijden

Schooltijden locatie Paddepad
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08:30 – 14.30 uur
Woensdag: 08.30 – 12.30 uur

Schooltijden locatie Westland (Monster)
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08:30 – 14.30 uur
Woensdag: 08.30 – 12.30 uur

Onderwijs en zorg locatie De Banjaard / De Jutters
’s Morgens: 08:45 – 12:00 uur
’s Middags: 13:00 – 15:00 uur
Woensdag: 08.45 – 12.30 uur

Schooltijden locatie Daghulp Den Haag
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30 – 14:30 uur
Woensdag: 08:30 – 12:30 uur

Schooltijden locatie Daghulp  Delft en Strandwacht Delft
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:45 – 14:45 uur
Woensdag: 08:45 – 12:45 uur

Schoolverzekering

De ouderbijdrage wordt ook gebruikt om de kinderen tijdens schooltijd te verzekeren. De scholierenongevallenverzekering is een aanvullende verzekering op uw eigen verzekering.

Dit betekent dat deze verzekering alleen de kosten van de ongevallen dekt die niet door uw eigen verzekering vergoed worden. U kunt de verzekering uitbreiden tot een verzekering voor de hele dag. Neem in dat geval contact op met Lippman Groep BV (070-302.8500).

Speelgoed

In het verleden is het wel eens gebeurd dat duur speelgoed (zoals een Gameboy) kwijtraakte of kapot ging. Ook verzamelspeelgoed leidde soms tot meningsverschillen. Om dat te voorkomen laten wij kinderen geen eigen speelgoed mee naar school nemen
Er is in de klassen voldoende spelmateriaal aanwezig voor de kinderen.
Een enkele keer organiseren we een speelgoedmiddag waarop kinderen hun eigen speelgoed naar school mee kunnen nemen. Een speelgoedmiddag wordt van tevoren door de leerkracht per brief aangekondigd.
Wanneer uw kind speelgoed meeneemt voor in de bus of taxi naar en van school is dat voor de eigen verantwoording van u als ouder. Dit speelgoed wordt bij binnenkomst in de school ingeleverd bij de leerkracht. Voor iedereen geldt dat verzamelspeelgoed, oorlogsspeelgoed en -kleding niet toegestaan zijn.

Tassen

Wij raden u aan om uw kind voor de schoolspullen en lunchpakket een stevige rugtas, voorzien van naam en ophanglus, mee te geven. Gebruik voor de zwem- en gymkleding een aparte tas en zorg ervoor dat de kleding en tassen zijn voorzien van de naam van uw kind.

Vervoer

Als u zes kilometer of meer van de school woont, kan uw kind van en naar school worden gebracht. Iedere leerlingsituatie wordt apart bekeken en beoordeeld op grond van een verordening en beleidsregels die door iedere gemeente verschillend gemaakt kunnen worden.
Voor specifieke informatie en voor het aanvragen van vervoer kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont.
In Den Haag verzorgt de Stichting Vervoer Gehandicapten (SVG) het vervoer van de kinderen naar onze school (070-3906191). De kinderen zijn tijdens de rit via het vervoersbedrijf verzekerd tegen ongevallen.

Vragen over onderwijs

Als u nog vragen heeft, kunt u deze uiteraard stellen aan één van de teamleden of aan de directie. Met algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij 5010.

U kunt hen bereiken via www.50tien.nl of via telefoonnummer 0800-5010 (toets ‘4’ voor openbaar onderwijs).

Vervoer

Dit protocol beschrijft hoe te handelen bij winterweer (sneeuwval, ijzel).
Bij verwacht winterweer wordt dit protocol de dag tevoren besproken door het MT, zodat helder is hoe gehandeld zal worden.

Algemeen
Ons uitgangspunt is dat de school elke schooldag geopend is. Er is altijd voldoende onderwijzend personeel om de aanwezige leerlingen onderwijs te bieden,
Als de vervoersbedrijven geen contact opnemen met de school, gaan we er vanuit dat de chauffeurs zullen rijden.
De telefoon wordt bemand van 08.00 tot 16.30 door een administratief medewerker of door een teamleider. Buiten die tijden is er een bandje waarop deze tijden vermeld worden.
Als de weersomstandigheden ’s middags niet goed zijn, kunnen de leerlingen eerder (vanaf 14.00 uur) aan de chauffeur worden meegegeven.

Medewerkers
Medewerkers die niet op tijd aanwezig zijn, melden dat via het mobiele nummer van de teamleider of na 08.00 uur via het nummer van school.

Ouders/verzorgers
Ouders die vragen hebben over het vervoer, worden verwezen naar het vervoersbedrijf.
Ouders die hun kind in verband met veiligheid níet met de chauffeur meegeven, melden hun kind absent. Dit is geoorloofd verzuim.
Als het vervoer niet rijdt, kunnen ouders besluiten hun kind zelf te brengen, ook als het kind dan te laat op school komt.

Groepsleerkrachten/onderwijsassistenten
Leerlingen die op school aankomen, gaan naar hun eigen groepsleerkracht en/of onderwijsassistent in hun eigen groep.
Als de leerkracht en de onderwijsassistent beiden nog niet op school zijn, wordt de leerling opgevangen in een andere groep.
In onderling overleg wordt het onderwijsprogramma aangepast waar nodig: onderwijs in eigen groep, groepen samenvoegen, speciale activiteiten als duinwandeling, video in aula,…

Chauffeurs
Chauffeurs die in verband met veiligheid níet verder willen rijden, nemen contact op met het vervoersbedrijf en niet met de school.
Chauffeurs die in verband met veiligheid aangeven de leerlingen niet te willen halen ’s middags, worden verwezen naar het vervoersbedrijf. Met de chauffeurs worden hierover geen afspraken gemaakt.

Vervoersbedrijven
De vervoersbedrijven zijn verantwoordelijk voor het vervoer naar en van school. De contacten over het vervoer lopen rechtsstreeks met ouders.
Als het vervoersbedrijf niet rijdt bij slechte weersomstandigheden, brengt het bedrijf de ouders daarvan zelf op de hoogte en tevens geeft het vervoersbedrijf dit door aan de administratie van de school, onder vermelding van naam en nummer van de rit.
Het is aan het vervoersbedrijf om actie te ondernemen wanneer een chauffeur aangeeft niet (verder) te willen rijden of de leerlingen per ommekeer weer terug naar huis te brengen.
Het bedrijf brengt het besluit rechtstreeks over aan de ouders en de school. Zolang blijven de leerlingen, die reeds gebracht zijn op school,  tot einde schooltijd of tot 14.00 uur, indien het weer het vereist dat zij eerder naar huis gaan

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, moet u twee telefoontjes plegen. Eerst belt u vóór 8.30 uur naar de school om te vertellen dat uw kind ziek is. Wij geven dit dan door aan de leerkracht van uw kind. Wilt u ook aan ons doorgeven hoe lang u denkt dat uw kind ziek is? Dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Daarna belt u de vervoerder om te vertellen dat uw kind ziek is. Geef daarbij ook aan wanneer u verwacht dat uw kind weer beter is. Als uw kind weer beter is, belt u nogmaals de vervoerder, zodat uw kind weer naar school gebracht kan worden.

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid